ગુજરાત નકશાપુર્તિ એક ઇંટરએક્ટિવ સ્વરુપે

મિત્રો અહિ નીચેના ગુજરાતના નકશામા આપવામા આવેલા નેશનલ પાર્કને તેના યોગ્ય જિલ્લાઓ સાથે જોડો.

અહિ આપવમા આવેલ ગુજરાતના નકશામા સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓને તેના યોગ્ય સ્થાને ગોઠવો.
 
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો