ધોરણ-6 થી 8 વિજ્ઞાન સેમ-2ના પ્રથમ પ્રકરણ ના યુનિટ ટેસ્ટ

નમસ્કાર મિત્રો 

અહી આપના માટે ધોરણ-6 થી 8 ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષય સેમ-2 ના પ્રથમ પ્રકરણ ની યુનિટ ટેસ્ટ માટે ના તૈયાર પેપર આપવામાં આવ્યા છે જે PDF સ્વરૂપે છે જે આપને અને આપના વિદ્યાર્થીઓ ને ખુબ જ ઉપયોગી થશે.

ધોરણ-6 માટે અહી ક્લિક કરો

ધોરણ-7 માટે  અહી ક્લિક કરો

ધોરણ-8 માટે   અહી ક્લિક કરો


Share: