નવોદય પરીક્ષા ટેસ્ટ પેપર-૨

આજ રોજ અમારી શાળાના ધોરણ-૩ અને ૪ નાં બાળકો માટે નવોદય પરીક્ષા તૈયારી માટે એક ૨૦ ગુણની ટેસ્ટ લેવામાં આવી હતી.ઘણા મિત્રોની એવી ઈચ્છા હતી કે આ પેપર તેમના બાળકો કે તેમની શાળાના બાળકો ને પણ મળે એટલે તેમના માટે અહી પી.ડી.એફ.સ્વરૂપે આ પેપર મૂકી રહ્યો છું.આપ અહીથી આ પેપર ડાઉનલોડ કરી શકશો.

પેપર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ-5 આસપાસ પાઠ- દેશનું ગૌરવ - ઓફલાઈન કોમ્પ્યુટર ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો
અહી આપના માટે ધોરણ-5  આસપાસ પાઠ- દેશનું ગૌરવ માટે કોમ્યુટરમાં રમી શકાય તેવી ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. આ ક્વીઝમાં વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો, ખરું-ખોટું, જોડકા જોડો, સાચા જવાબને શોધો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપ આપની શાળામાં બાળકોના પુનરાવર્તન અને પુન: કસોટી માટે આ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ-૪ આસપાસ પાઠ- કામનો મહિનો - ઓફલાઈન કોમ્પ્યુટર ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો
અહી આપના માટે ધોરણ - 4  આસપાસ વિષયના બીજા સત્રનો "કામનો મહિનો " પાઠ માટે કોમ્યુટરમાં રમી શકાય તેવી ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. આ ક્વીઝમાં વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો, ખરું-ખોટું, જોડકા જોડો, સાચા જવાબને શોધો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપ આપની શાળામાં બાળકોના પુનરાવર્તન અને પુન: કસોટી માટે આ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
Share:
વધુ વાંચો

ધો- ૩ આસપાસ- મારું ઘર - ઓફલાઈન કોમ્પુટર ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો
અહી આપના માટે ધોરણ-3   આસપાસ પાઠ- મારું ઘર માટે કોમ્યુટરમાં રમી શકાય તેવી ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. આ ક્વીઝમાં વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો, ખરું-ખોટું, જોડકા જોડો, સાચા જવાબને શોધો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપ આપની શાળામાં બાળકોના પુનરાવર્તન અને પુન: કસોટી માટે આ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ -૫ આસપાસ અને ગણિત સત્ર-૨ એકમ કસોટી

મિત્રો અહી ધોરણ-૫ આસપાસ અને ગણિત  વિષય માટે સત્ર-૨ ની એકમ કસોટીઓ આપવામાં આવી છે જે પી.ડી.એફ.સ્વરૂપે છે.આપ આપની શાળામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

* આસપાસ 
૧- રસોડાનું વિજ્ઞાન 
૨- જમીન - ૧ 
૩- જમીન -૨ 
૪- દિવસ-રાત અને ઋતુઓ 
૫- પાઠ-૮,૯,૧૦  સંયુક્ત ટેસ્ટ 


* ગણિત 
૧- નકશા આલેખન 
૨- ખોખા અને રેખાચિત્ર
૩- દસમો અને સોમો ભાગ   પેપર-૧
૪- દસમો અને સોમો ભાગ   પેપર-૨ 
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ -૪ આસપાસ અને ગણિત સત્ર-૨ એકમ કસોટી

મિત્રો અહી ધોરણ-૪ આસપાસ અને ગણિત  વિષય માટે સત્ર-૨ ની એકમ કસોટીઓ આપવામાં આવી છે જે પી.ડી.એફ.સ્વરૂપે છે.આપ આપની શાળામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

* આસપાસ 
૧- નદીની સફર 
૨- રાજુનું ખેતર


* ગણિત 
૧- ગાડું અને પૈડા 
૨- અડધું અને પા  પેપર-૧ 
૩- અડધું અને પા  પેપર-૨ 
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ -૩ આસપાસ અને ગણિત સત્ર-૨ એકમ કસોટી

મિત્રો અહી ધોરણ-૩ આસપાસ અને ગણિત  વિષય માટે સત્ર-૨ ની એકમ કસોટીઓ આપવામાં આવી છે જે પી.ડી.એફ.સ્વરૂપે છે.આપ આપની શાળામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

* આસપાસ 
૧- આપણી લાગણીઓની ભાગીદારી 
૨- આપણો ખોરાક


* ગણિત 
૧- વધુ ભારે કોણ?
૨- કેટલા વખત?
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ-5 આસપાસ પાઠ- દિવસ,રાત અને ઋતુઓ - ઓફલાઈન કોમ્પ્યુટર ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો
અહી આપના માટે ધોરણ-5  આસપાસ પાઠ- દિવસ,રાત અને ઋતુઓ   માટે કોમ્યુટરમાં રમી શકાય તેવી ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. આ ક્વીઝમાં વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો, ખરું-ખોટું, જોડકા જોડો, સાચા જવાબને શોધો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપ આપની શાળામાં બાળકોના પુનરાવર્તન અને પુન: કસોટી માટે આ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ-૪ આસપાસ પાઠ- બજારથી ઘર સુધી - ઓફલાઈન કોમ્પ્યુટર ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો
અહી આપના માટે ધોરણ - 4  આસપાસ વિષયના બીજા સત્રનો "બજારથી ઘર સુધી " પાઠ માટે કોમ્યુટરમાં રમી શકાય તેવી ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. આ ક્વીઝમાં વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો, ખરું-ખોટું, જોડકા જોડો, સાચા જવાબને શોધો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપ આપની શાળામાં બાળકોના પુનરાવર્તન અને પુન: કસોટી માટે આ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ-3 આસપાસ પાઠ- માટીની મજા - ઓફલાઈન કોમ્પ્યુટર ક્વિઝ

નમસ્કાર મિત્રો
અહી આપના માટે ધોરણ-3   આસપાસ પાઠ- માટીની મજા  માટે કોમ્યુટરમાં રમી શકાય તેવી ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. આ ક્વીઝમાં વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો, ખરું-ખોટું, જોડકા જોડો, સાચા જવાબને શોધો વગેરે પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપ આપની શાળામાં બાળકોના પુનરાવર્તન અને પુન: કસોટી માટે આ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
Share:
વધુ વાંચો