સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૧ બે મહારાજ્યો - વિડિયો, પીડીએફ અને એમપી૩ કલેક્શન

નમસ્કાર
આજે અહિ આપણે ધોરણ-૭ સામાજિક વિજ્ઞાન ના પ્રથમ પ્રકરણ- બે મહા રાજ્યો ની ચર્ચા કરશુ. અહિ આ પાઠ વિશેનો વિડિયો, MP3 ફાઇલ તેમજ મુલ્યાંકન માટે UNIT TEST મુકવામા આવી છે. આ તમામ સાહિત્યનો ઉપયોગ આપ વર્ગખંડમા કરશો તો આપનુ કાર્ય ઘણું અસરકારક થશે.

૧- બે મહા રાજ્યો

* કનોજ *
YOUTUBE મા વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો
વિડિયો DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
MP3 ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો

* વાતાપી *
YOUTUBE મા વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો
વિડિયો DOWNLOAD કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
MP3 ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો

આ પ્રકરણની UNIT TEST PDF મા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

વિડિયોમા આટલો સુધારો સમજવો-હષઁવધઁન સૌથી અંતિમ હિંદુ રાજા હતા....
Share:

1 ટિપ્પણી: