વિજ્ઞાન- ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૩ વનસ્પતિના અંગો- વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ

નમસ્કાર
આજ રોજ અહિ ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૩ વનસ્પતિના અંગો વિશે માહિતિ મેળવીશુ. અહિ આ પાઠમા આવતી પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ મુકવામા આવી છે. જેનો આપ વર્ગખંડ દરમિયાન ઉપયોગ કરી શકશો.
*પ્રકરણ-૩ વનસ્પતિના અંગો*

                       
વિડિયો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

MP3 ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો
UNIT TEST PDF ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો