વિજ્ઞાન- ધોરણ-૬ પ્રકરણ-૩ એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર-પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ

નમસ્કાર
આજ રોજ અહિ ધોરણ-૬ પ્રકરણ-૩ એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર વિશે માહિતિ મેળવીશુ. અહિ આ પાઠમા આવતી પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ મુકવામા આવી છે. જેનો આપ વર્ગખંડ દરમિયાન ઉપયોગ કરી શકશો.

*પ્રકરણ-૩ એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર*
૧- લિટમસપત્ર વડે એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર ની કસોટી કરવી
                

વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો

૨- તટસ્થીકરણનો પ્રયોગ
                                      
વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો

MP3 ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો
UNIT TEST PDF ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો

Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો