વિજ્ઞાન - ધોરણ-૮ પ્રકરણ-૩ આધુનિક ખેતી- વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ

નમસ્કાર
આજ રોજ અહિ ધોરણ-૮ પ્રકરણ-૩ આધુનિક ખેતી  વિશે માહિતિ મેળવીશુ. અહિ આ પાઠમા આવતી પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ મુકવામા આવી છે. જેનો આપ વર્ગખંડ દરમિયાન ઉપયોગ કરી શકશો.
*પ્રકરણ-૩ આધુનિક ખેતી*
૧- ખેતીના વિવિધ પ્રકારો 
                  
YOUTUBE મા વિડિયો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
૨- સિંચાઇ પધ્ધતિ 

                   
YOUTUBE મા વિડિયો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
૩- હાઇડ્રોપોનિક્સ 
                   
YOUTUBE મા વિડિયો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
૪- આધુનિક ખેત ઓજારો

                    
YOUTUBE મા વિડિયો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 
UNIT ટેસ્ટ PDF મા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો
 MP૩ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ કલિક કરો 
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો