ગણિત માટેની શબ્દાવલી-Maths Vocabulary

ગણિત શબ્દાવલી 
મિત્રો 

અહી ગણિતમાં ઘણી વાર આપણી સમક્ષ ઘણા એવા શબ્દો આવતા હોય છે કે આપણને તેનો યોગ્ય અર્થ ખ્યાલ હોતો નથી.અહી ગણિત માં આવતા આવા શબ્દોની ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજીમાં શબ્દાવલી આપવામાં આવી છે.

આ ફાઈલ માં ગણિતમાં ઉપયોગી અંક જ્ઞાન અને ગણિતની શબ્દાવલી PDF સ્વરૂપે આપેલ છે જે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રો ને મદદ રૂપ થશે 

ફાઈલ બનાવનાર-શ્રી બાબુભાઈ સુથાર 

આ ફાઈલ PDF માં ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો


Share: