ધોરણ-12 આંકડાશાસ્ત્ર સૂત્ર સંપુટ

ધોરણ-12 આંકડાશાસ્ત્ર ના સુત્રો 

મિત્રો 

અહિ ધોરણ-12 કોમર્સ ના આંકડાશાસ્ત્ર વિષયમાં આવતા તમામ ઉપયોગી સુત્રો ની એક ફાઈલ બનાવવામાં આવી છે.જે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રો ને ઘણી ઉપયોગી થશે.

આ ફાઈલ PDF સ્વરૂપ માં છે 

આ ફાઈલ માં પ્રકરણ મુજબ સુત્રો મુકવામાં આવેલ છે 

ફાઈલ બનાવનાર -શ્રી અશોકભાઈ પ્રજાપતિ 

આ ફાઈલ PDF માં ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો


Share: