કોમ્પ્યુટર ક્વિઝ

નમસ્કાર
અહી ધોરણ મુજબ આસપાસ અને ગણિત વિષય માટે કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય તેવી ઓફ લાઈન ક્વિઝ મુકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આ બાળકો જવાહર નવોદય પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકે તે માટે તેના ટેસ્ટ પેપર તેમજ આસપાસ અને ગણિતના ટેસ્ટ પેપર પણ અહી મુકવામાં આવ્યા છે.

કોમ્પ્યુટર  ક્વિઝ 
* ધોરણ-૩  આસપાસ સત્ર-૨ *
આપણી લાગણીઓની ભાગીદારી
- આપણો ખોરાક 
-માટીની મજા
- મારું ઘર
- પત્રનો પ્રવાસ 
રમતા -રમતા 
આપણા સાથી 
કેટલા રે કેટલા 
પાણી બચાવીએ
ડાબું-જમણું 
સુંદર કપડાં 
જીવનનું જાળું 
મારો તાલુકો 

* ધોરણ-૪  આસપાસ *
નદીની સફર
- રાજુનું ખેતર
- બજારથી ઘર સુધી 
- કામનો મહિનો 
- તેજલ અમદાવાદમાં 

* ધોરણ-૫ આસપાસ *  
રસોડાનું વિજ્ઞાન
- જમીન
- દિવસ,રાત અને ઋતુઓ 
- દેશનું ગૌરવ 
- નકશો બનાવીએ 


* નવોદય પરીક્ષા પેપર *
પેપર-૧ 
પેપર-૨ 

એકમ કસોટી પેપર
* ધોરણ-૩ આસપાસ-ગણિત એકમ કસોટી સત્ર-૨ *  
* ધોરણ-૪ આસપાસ-ગણિત એકમ કસોટી સત્ર-૨
* ધોરણ-૫ આસપાસ-ગણિત એકમ કસોટી સત્ર-૨