ઉડાન ઇંટરએક્ટિવ ઇ-મેગેઝિનનો બીજો અંક- જુલાઇ-૨૦૧૮


મિત્રો ઘણા લાંબા સમયના ઇંતઝાર બાદ આખરે આજે અમે આપની સમક્ષ અમારી શાળાનું ઇ-મેગેઝિન જેનો  બીજો અંક રજુ કરી રહ્યા છિએ. આ મેગેઝિન કદાચ ગુજરાતનું પ્રથમ ઇંટરએક્ટિવ પ્રકારનુ મેગેઝિન છે. આ મેગેઝિનમા ઓછા પાનામા વધુને વધુ માહિતિ આપવાનો પ્રયાસ કરવામા આવેલ છે. મેગેઝિનમા આપ જુદા જુદા સિમ્બોલ પર ક્લિક કરશો એટલે જુદી જુદી માહિતિ ખુલશે.


આ મેગેઝિનની વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે. 
૧- આ મેગેઝિન ઇંટરએક્ટિવ પ્રકારનુ છે. 
૨- મેગેઝિનમા પુષ્કળ ચિત્રો સાથે મહિતિ આપવામા આવી છે. 
૩- ગુજરાતનુ પ્રથમ બોલતુ મેગેઝિન છે. 
૪- મેગેઝિનમા ઓડિયો ફાઇલ પણ છે. 
૫- મેગેઝિનમા વિડિયો ફાઇલ સમાયેલી છે. 
૬- મેગેઝિન ફ્લિપ બુક સ્વરુપે આપવામા આવેલ છે. 

આ મેગેઝિન આપ મોબાઇલ અને પીસી બન્નેમા જોઇ શકશો. 

મોબાઇલમા જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

કોમ્પ્યુટરમા આ મેગેઝિન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો

જો કોમ્પ્યુટરમા  આ મેગેઝિન ઓપન ના થાય તો ઓપન કરવા માટે આપના કોમ્પ્યુટરમા  Flip Reader સોફ્ટવેર  ઇંસ્ટોલ કરશો અને ત્યાર બાદ આ મેગેઝિન ઓપન કરશો 

ઉડાન ઇ-મેગેઝિનનો  પ્રથમ  અંક  અહિ ક્લિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો