વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ ૬ થી ૮ પ્રથમ પ્રકરણ માટેની યુનીટ ટેસ્ટ


મિત્રો અહિ આપના માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મા ધોરણ ૬ થી ૮ ના પ્રથમ પ્રકરણ માટેની પી.ડી.એફ. મા યુનીટ ટેસ્ટ લાવ્યા છીએ જે ટેસ્ટ લર્નિંગ આઉટકમ્સ આધારિત છે અને બાળકો દરેક સવાલના જવાબ તેમા જ આપી શકે એ માટે પ્રશ્નપત્રમાં જ જગ્યા આપેલી છે. દરેક પ્રશ્નપત્ર બે પાનામા છે જેથી તમે એક જ પાનામા આગળ પાછળ પ્રિંટ કાઢી બાળકોની ટેસ્ટ લઇ શકશો. નીચે આપેલ લિન્ક પરથી પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશો.

ધોરણ-૬ પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૭ પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૮ પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ અહિ ક્લિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો