દરેક ગ્રહનું સૂર્યથી અંતર કેવી રીતે શોધવું ?


મિત્રો અહિ અપણા સૂર્યમંડળના દરેક ગ્રહો સૂર્યથી કેટલા અંતરે આવેલા છે તેના માટે જે Titiyas-bod થીયરી છે તે અહી રજુ કરી રહ્યો છું .


  • આ થીયરીમાં સૂર્યથી પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર એકમ તરીકે લેવામાં આવે છે .
  • સૂર્યથી શરુ કરીને દરેક ગ્રહને 0,3,6,12,24,48,96,192 એવા ડબલ થતા અંતરે મુકવામાં આવેલ છે .
  • આ સંખ્યામાં 4 ઉમેરીને જે જવાબ આવે તેને 10વડે ભાગો .
  • પરિણામ જે અંક આવે તે દરેક ગ્રહનું સૂર્યથી સૈધાંતિક અંતર બતાવે છે .
  • અહી AU=Astronomical Unit
  • દરેક ગ્રહનું સૂર્યથી અંતર નીચે દર્શાવેલ છે .

ગ્રહ             થીયરી  અંતર        વાસ્તવિક અંતર 
બુધ              0.4 AU                              0.39 AU
શુક્ર               0.7 AU                              0.72 AU
પૃથ્વી           1 AU                                 1.0 AU
મંગળ          1.6 AU                              1.52 AU
-                  2.8 AU                                  -
ગુરુ              5.2  AU                              5.2 AU
શનિ             10 AU                                 9.54 AU

સંકલન - ચંદન રાઠોડ     

ઉપરની તમામ માહિતી PDF માં ડાઉનલોડ કરવા માટે  અહિ ક્લિક કરો

Share: