ભારતીય પંચાંગ વિશે માહિતીમિત્રો અહી ભારતીય પંચાંગ વિશે થોડી માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે જેમાં નીચેના મુદ્દાઓ નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે
1-તિથી 
2-વાર 
3-નક્ષત્ર 
4-યોગ 
5-કરણ 

  • તિથી એટલે શું ? તિથી વધ ઘટ થવાનું કારણ શું ?
  • વાર નો ક્રમ કેવી રીતે ગોઠવવામાં આવ્યો ?
  • નક્ષત્ર એટલે શું ?
  • યોગ અને કરણ વિશે માહિતી


આ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી PDF માં મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો 
ફાઈલ સાઈઝ 569.21 KB માત્ર 


Share: