મેથ્સ + મેજિક


નમસ્કાર મિત્રો,

અહી મેથ્સ + મેજિક વિભાગમાં આપની સમક્ષ એવી પોસ્ટ મુકવામાં આવી છે જેમાં થોડું મેથ્સ અને થોડું વિજ્ઞાન રૂપી મેજિક હોય.મેથ્સ અને વિજ્ઞાન રૂપે ભરપુર મનોરંજન અને માહિતી પૂરી પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.                                          

  1. ભારતીય પંચાંગ વિષે માહિતી  અહિ ક્લિક કરો
  2. દરેક ગ્રહ નું સૂર્યથી અંતર કેવી રીતે માપવામાં આવે છે ? અહિ ક્લિક કરો
  3. ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કેવી રીતે કરવા માં આવે છે? અહિ ક્લિક કરો
  4. અમેરિકાના રાષ્ટ્ર પ્રમુખની ચૂંટણી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? અહિ ક્લિક કરો
  5. આંકડાશાસ્ત્ર સુત્ર સંપુટ અહિ ક્લિક કરો
  6. ગણિત માટેની શબ્દાવલી અહિ ક્લિક કરો