વિડિયો

નમસ્કાર 
મિત્રો અહિ આપને વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષય ની જુદી જુદી પ્રવ્રુતિ ના વિડિયો આપવામા આવ્યા છે જે આપને વર્ગખંડ્મા ઉપયોગી થશે 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી- સત્ર- ૧  
ધોરણ-૬
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૪ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૭ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ- અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૪ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૫ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૮ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૪ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૫ અહિ ક્લિક કરો

સામાજિક વિજ્ઞાન- સત્ર-૧ 
ધોરણ-૬
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૪ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૭ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૪ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૮ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૪ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૫ અહિ ક્લિક કરો

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી- સત્ર- 2 
ધોરણ-૬
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૭ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૮ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો

સામાજિક વિજ્ઞાન- સત્ર-2 
ધોરણ-૬
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૭ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૮ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો