બ્લોગ

નમસ્કાર
મિત્રો અહિ આપ આપનો પોતાનો બ્લોગ જાતે સરળતાથી બનાવી શકો તે માટે નીચે થોડા વિડિયો આપવામા આવ્યા છે. અહિ આપ જે તે શિર્ષક ઉપર ક્લિક કરી વિડિયો જોઇ શકશો.

૩- બ્લોગમા પોસ્ટ કેમ બનાવવી અને તે પોસ્ટમા ઇમેજ કેવી રીતે મુકવી?
૪- પોસ્ટમા લિંક કેવી રીતે મુકવી?
૫- પોસ્ટમા લેબલ કેવી રીતે મુક્વા?
૬- LABLE અને G+ FOLLOWERS નુ ગેઝેટ કેવી રીતે મુકવું? 
૭-IMAGE અને TRANSLATOR નુ ગેઝેટ કેવી રીતે મુકવું?
૮-ONLINE અને TOTAL VISITORS નુ ગેઝેટ કેવી રીતે મુકવું?
૯- બ્લોગમાં સામાન્ય સેટીંગ કેવી રીતે કરવું?
૧૦- બ્લોગમાં મુલાકાતી અંગેનું STATUS કેવી રીતે ચેક કરવું?
૧૧- બ્લોગમાં કોઇ પોસ્ટને ઓટોમેટીક પબ્લીસ કેવી રીતે કરવી?
૧૨- બ્લોગમાં ટેમ્પલેટ કેવી રીતે સેટ કરવુ?
૧૩- બ્લોગમાં ટેમ્પલેટ ડિઝાઇનર કેવી રીતે સેટ કરવુ?

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો