પ્રવૃત્તિ

આ વિભાગમાં વિદ્યાર્થીઓ ને ઉપયોગી થાય તેવું સાહિત્ય આપવામાં આવ્યું છે.


વાયુની બનાવટ-ઓક્સીજન વાયુ ભાગ-1 

અંધશ્રધ્ધા નિવારણ ના પ્રયોગો
ASTROSAT સેટેલાઈટનું મોડેલ બનાવો
વિજ્ઞાન વિશ્વ ઈ-મેગેઝિન પ્રથમ અંક
ચાલો ફરી એક વાર નાના બાળક બની જઈએ-પેપર વર્ક
વિસ્તરતું વિજ્ઞાન વિશ્વ
વિજ્ઞાન વિશ્વ ઈ-મેગેઝિન અંક-2

વિડિયો 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી- સત્ર- ૧  
ધોરણ-૬
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૭ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ- અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૮ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૩ અહિ ક્લિક કરો

સામાજિક વિજ્ઞાન- સત્ર-૧ 
ધોરણ-૬
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૭ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ-૮ 
પ્રકરણ-૧ અહિ ક્લિક કરો
પ્રકરણ-૨ અહિ ક્લિક કરો