સજીવ સૃષ્ટિ

મિત્રો 

આ વિભાગમાં પ્રકૃતિ અને પ્રાણી જગત વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે.જે દરેક વાંચક ને ઉપયોગી નીવડશે