મોબાઇલ દ્વારા વિડિયો એડિટિંગ- વિડિયો સિરીઝ

નમસ્કાર મિત્રો
આપણે ઘણી વખત શાળામા કોઇ અગત્યની બાબત માટે વિડિયો શુટિંગ કરવાનુ થતુ હોય છે. આ વિડિયો મોટે ભાગે આપણે આપણા મોબાઇલ દ્વારા કરતા હોઇએ છિએ. આ વિડિયોમા આપણે આપણી જરુરિયાત મુજબ સુધારા વધારા કરવાના થતા હોય છે. આવા સમયે આપણે એવુ વિચારતા હોઇએ છિએ કે આવા કાર્ય કરવા માટે કોમ્પ્યુટર અને અન્ય સોફ્ટવેર હોવા જરુરી છે. પરંતુ એવુ નથી, આવા તમામ કામ આપણે આપણા મોબાઇલ દ્વારા કરી શકીએ છીએ. મોબાઇલ દ્વારા આપણે આપણા વિડિયોને આપણી જરુરીયાત મુજબ સુંદર બનાવી શકીએ છીએ. અહી વિડિયોમા જરુરી સુધારા વધારા કેવી રીતે કરવા અને તે માટે જરુરી તમામ માર્ગદર્શન એક વિડિયો સિરીઝ દ્વારા આપને આપવામા આવશે. આ સિરીઝમા વિડિયો એડિટિંગને લગતી તમામ નાની નાની બાબતો વિશે સંપુર્ણ માહિતિ આપવામા આવશે. આ તમામ વિડિયો ક્રમ:શ મુકવામા આવશે. વિવિધ ભાગ દ્વારા આ તમામ માહિતિ સમજાવવામા આવશે. 

Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો