ઘન પદાર્થ પર ઉષ્માની અસર......

ધોરણ-૬ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ના પ્રકરણ -૪ ઉષ્મા અંતર્ગત આવતી એક પ્રવૃતિ આ વિડિયોમા જોઇશુ.

ધાતુના ગોળાને ઉષ્મા આપતા તેના કદમા શુ પરિવર્તન થાય છે તેની માહિતિ મેળવીશુ.

ઘન પદાર્થ પર ઉષ્માની અસર......

         
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો