વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ-૬ પ્રકરણ-૬ "પાણી" -વિડિયો


નમસ્કાર
મિત્રો અહિ આ પોસ્ટમા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ-૬ પ્રકરણ-૬ "પાણી" વિશે માહિતિ આપતો વિડિયો મુકવામા આવ્યો છે જેને આપ વર્ગખંડ કાર્ય દરમિયાન બાળકોને વધુ સરળતાથી સમજાવવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો 

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો
Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો