વિજ્ઞાન-ધોરણ-૬ પ્રકરણ-૪ બીજ- વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ

નમસ્કાર
આજ રોજ અહિ ધોરણ-૬ પ્રકરણ-૪ બીજ વિશે માહિતિ મેળવીશુ. અહિ આ પાઠમા આવતી પ્રવ્રુતિના વિડિયો, MP3 ફાઇલ અને પીડીએફ સ્વરુપે યુનીટ ટેસ્ટ મુકવામા આવી છે. જેનો આપ વર્ગખંડ દરમિયાન ઉપયોગ કરી શકશો.

*ધોરણ-૬ પ્રકરણ-૪ બીજ*
૧- બીજને ઉગવા માટે હવા, પાણી અને ગરમી જરુરી છે 
                 
વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો લિંક-૧ 
વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો લિંક-૨ 

૨- બીજ વિશેની માહિતિ 
                  
વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો લિંક-૧ 
વિડિયો ડાઉનલોડ માટે અહિ ક્લિક કરો લિંક-૨

MP3 ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો
UNIT TEST PDF ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો

Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો