વિજ્ઞાન-ટેકનોલોજી ધોરણ-6 પાઠ-1 "ચુંબક" ખાસ gif ફોમેઁટમા

વિજ્ઞાન-ટેકનોલોજી ધોરણ-6 પાઠ-1 "ચુંબક" વિશે અહિ ખાસ gif ફોમેઁટમા બનાવવામા આવી છે.જે બાળકોને આ પાઠ વધુ સરળતાથી સમજવામા ઉપયોગી થશે.આ ઇમેજ મોબાઇલમા બનાવવામા આવી છે.

Share:

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો