શોધ-શોધક

નમસ્કાર મિત્રો 
આ વિભાગમાં વૈજ્ઞાનિકોના જીવન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે.જાના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવાય અને તેઓ વૈજ્ઞાનિકો અને તેમની શોધો થી વાકેફ થાય.આ ઉપરાંત અહી જાણીતી શોધો પાછળનો અજાણ્યો ઈતિહાસ પણ આપવામાં આવ્યો છે.

1-ચંદ્રશેખર લિમીટ-સુબ્રહ્મણ્યમ ચંદ્રશેખર